Šrímad Bhágavatam

Literárne dielo Šrímad Bhágavatam je považované za výber toho najlepšieho z indických véd. K dispozícii je preklad niekoľkých prvých slok z češtiny do slovenčiny. V diele je veľmi často spínaný najvyšší Boh a jeho prejavy zábavy, preto celé dielo pôsobý ako zbierka rozprávok. Čítanie Šrímad Bhágavatamu je pomerne jednoduchá cesta k meditácii o Bohu.

Spev prvý

Prvá kapitola

spev 1, kap. 1, sloha 1

Ó pane môj, Šrí Krišna, syn Vasudeva, ó všadeprítomná Osobnosť Božstva, Tebe vzdávam svoje úctivé poklony. Meditujem o Šrí Krišnovi, lebo On je Absolútna Pravda a pôvodná príčina všetkých príčin stvorenia, udržovania a zničenia zjavených vesmírov. On si je priamo i nepriamo vedomý všetkého zjaveného a je nezávislý, pretože inej príčiny nad Ním niet. On Sám ako prvý z delil védske poznanie do srdca Brahmájího, pôvodnej živej bytosti. To On spôsobuje, že i veľký mudrci a polobohovia prepadajú ilúzii, ako keď niekoho oklame iluzórna predstava, že vidí vodu v ohni alebo že vidí zem na vode. Iba Jeho pričinením sa hmotné vesmíry, dočasne zjavené pôsobením troch kvalít prírody, zdajú byť skutočné, aj keď skutočné nie sú. Meditujem preto o Ňom, o Šrí Krišnovi, ktorý večne býva vo Svojej transcendentálnej ríši, navždy neprítomnej iluzórnych predstáv hmotného sveta. Meditujem o Ňom, lebo On je Absolútna Pravda.

 

spev 1, kap. 1, sloha 2

Šrímad-Bhágavatam, dôsledne zavrhujúci všetky náboženstvá motivované hmotným chtíčom, ustanovuje najvyššiu pravdu, ktorú chápu oddaný čistého srdca. Najvyššia Pravda je realita a je tu oddelená od ilúzie pre blaho každému. Táto pravda vykoreňuje trojitý druh utrpenia. Prekrásny Šrímad-Bhágavatam bol zostavený veľkým mudrcom Vyásadevom (v jeho zrelosti) a sám o sebe stačí k realizácii Boha. K čomu sú potrebné iné písma? Ak vypočujeme pozorne a pokorne posolstvo Bhágavatamu, bude pestovaním tohto poznania Zvrchovaný Pán okamžite pevne ustanovený v našom srdci.

 

spev 1, kap. 1, sloha 3

Ó skúsený a uvážliví ľudia! Vychutnajte Šrímad-Bhágavatam, ktorý je zrelým plodom na strome prianí védskej literatúry. Splynul z pier Šrí Šukadeva Gosvámího, a tím ešte zlahodnel, v jeho nektárovej šťave už našli zaľúbenie mnohí, vrátane oslobodených duší.

 

spev 1, kap. 1, sloha 4

Raz, na posvätnom mieste v lese Naimišárany sa zhromaždili veľký mudrci vedený mudrcom Šaunakom, aby tisíc rokov vykonávali veľkolepú obeť pre uspokojenie Pána a Jeho oddaných.

 

spev 1, kap. 1, sloha 5

Jedného dňa, potom čo ukončili ranné povinnosti zapálením obradného ohňa, ponúkli veľký mudrci úctyhodné miesto k sedeniu Šrílovi Sútovi Gosvámímu a pýtali sa ho s veľkou pokorou na nasledujúce.

 

spev 1, kap. 1, sloha 6

Mudrci riekli: Slávny Súta Gosvámí! Si úplne zbavený všetkých nerestí. Vyznáš sa vo všetkých písmach duchovného života, a tiež v Puránách a iných historických spisoch, Ty si tieto texty preštudoval pod patričným vedením a bol si schopný ich i vysvetliť.

 

spev 1, kap. 1, sloha 7

Ako jeden z najstarších učených Vedantistov, ó Súta Gosvámí, dobre poznáš učenie Vyásadevu, ktorý je inkarnáciou Boha. Poznáš i ďalších mudrcov poznajúcich rôzne fyzické i metafyzické vedy.

 

spev 1, kap. 1, sloha 8

Svojou pokornosťou si získal od duchovných majstrov všetky požehnania, ktoré si poctivý učeník zaslúži. Môžeš nám preto povedať všetko, čomu si sa od nich vedeckým spôsobom naučil.

 

spev 1, kap. 1, sloha 9

Teba, ktorý si požehnaný dlhým životom žiadame, vysvetli nám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom, čo považuješ za absolútne a konečné dobro pre ľudstvo.

 

spev 1, kap. 1, sloha 10

Veď, ó učený, že v tomto železnom veku Kali žijú ľudia len krátku dobu. Sú neznášanliví, leniví, zle vedený, nešťastný a nado všetko sú stále rozrušený.

 

spev 1, kap. 1, sloha 11

Existuje mnoho rôznych spisov a v každom z nich je množstvo predpísaných povinností, ktoré človek môže vykonávať iba po tom, čo sa roky venuje štúdiu ich rozličných námetov. Boli by sme radi, ó mudrc, keby si láskavo z týchto spisov vybral a vysvetlil pre dobro všetkých živých bytostí to čo je podstatné. Istotne tvoje pokyny plne uspokoja všetky srdcia.

 

spev 1, kap. 1, sloha 12

Buď požehnaný, ó Súta Gosvámí! Však ty vieš, za akým účelom sa Šrí Krišna, Osobnosť Božstva, zjavil v lone Devakí ako syn Vasudeva.

 

spev 1, kap. 1, sloha 13

Dychtíme dozvedieť sa o Najvyššom Pánovi, Božskej Osobnosti a o Jeho inkarnáciách, ó Súta Gosvámí. Vysvetli nám láskavo učenie predošlých majstrov (ácáryov), lebo takýto prednes i posluch duchovne povznáša.

 

spev 1, kap. 1, sloha 14

Živé bytosti, zapletené do zložitých sietí rodenia a smrti, môžu byť okamžite oslobodené, keď budú i nevedome spievať sväté meno Krišny, ktorého sa obáva i zosobnený strach.

 

spev 1, kap. 1, sloha 15

Veľactený Súta, mudrci, ktorí našli dokonalé útočište pri lotosových nohách Pána, sú schopný posvätiť kohokoľvek, kto s nimi príde do styku, zatiaľ čo voda Gangy posvätí len po dlhodobom užívaní.

 

spev 1, kap. 1, sloha 16

Je snáď niekto v tomto svete, kto túži po vyslobodení od nerestí, ktoré so sebou nesie vek svárov, a nechce pritom počuť o cnostnej sláve Pána?

 

spev 1, kap. 1, sloha 17

Jeho transcendentálne činy sú veľkolepé a spanilé, a veľký mudrci ako Nárada ich ospevujú. Preto ťa prosíme, rozprávaj nám o Jeho dobrodružstvách, ktoré vykonáva vo Svojich rôznych inkarnáciách. Sme naozaj nedočkavý!

 

spev 1, kap. 1, sloha 18

Ó múdry Súta, rozprávaj nám láskavo o transcendentálnych zábavách nespočetných inkarnácií Zvrchovaného Pána. Tieto dobrodružstvá plné priazne, tieto zábavy Pána, najvyššieho vládcu, sú prejavy Jeho vnútorných síl.

 

spev 1, kap. 1, sloha 19

Naslúchanie transcendentálnym zábavám Osobnosti Božstva Šrí Krišny, ktorého oslavujú hymny a modlitby, nás nikdy neunaví. Však ten, kto vyvinul chuť pre transcendentálne vzťahy s ním, nemôže inak, než znovu a znovu sa tešiť z posluchu opisov Jeho zábav.

 

spev 1, kap. 1, sloha 20

Pán Šrí Krišna, Božská Osobnosť, spolu s Balarámom sa hral, že je ľudskou bytosťou. Takto prestrojený vykonal mnoho činov, ktoré sú skutočne nadľudské.

 

spev 1, kap. 1, sloha 21

Pretože dobre vieme, že vek Kali už začal, zhromaždili sme sa na tomto posvätnom mieste, aby sme vypočuli transcendentálne posolstvo o Bohu v celom jeho znení. To je podstata našej obety.

 

spev 1, kap. 1, sloha 22

Veríme, že osud nám prial sa s tebou, ó dobrotivý, stretnúť len preto, aby sme ťa mohli prijať ako kapitána na lodi určenej osobám, ktoré túžia prekonať nebezpečný oceán veku Kali, v ktorom sa strácajú všetky dobré ľudské vlastnosti.

 

spev 1, kap. 1, sloha 23

Šrí Krišna – Absolútna Pravda a Pán všetkých mystických síl – sa už vrátil do Svojej ríše, a preto prosíme, povedz nám, kde teraz majú náboženské zásady svoje útočište?

Druhá kapitola

spev 1, kap. 2, sloha 1

Ugrašravá (Súta Gosvámí), syn Romaharšany, bol s dokonalými otázkami, ktoré bráhmani položil, nadmieru spokojný. Poďakoval im, a pripravil sa odpovedať.

 

spev 1, kap. 2, sloha 2

Šríla Súta Gosvámí povedal: Úctivo sa klaniam veľkému mudrcovi (Šukadevovi Gosvámímu), ktorý môže vstúpiť do srdca každého. Keď odchádzal do životného stavu odriekania (sannyásu), bez podrobenia sa zasväteniu posvätnou šnúrou či obratom vyššej kasty, jeho otec Vyásadeva, obávajúci sa odlúčenia zvolal: „Ó syn môj!“ No len stromy, ktoré tiež cítili toto odlúčenie, odpovedali zarmútenému ocovi ozvenou.

 

spev 1, kap. 2, sloha 3

Vzdávam mu (Šukadevovi), duchovnému majstrovi všetkých mudrcov a synovi Vyásadeva, svoje úctivé poklony. Pre svoj veľký súcit k zatvrdnutým materialistom, ktorý sa snažia prekonať temné končiny hmotnej existencie, predniesol tento najdôvernejší doplnok k smotane védskeho poznania, potom, čo ho osobne realizoval svojou vlastnou skúsenosťou.

 

spev 1, kap. 2, sloha 4

Pred recitovaním Šrímad-Bhágavatamu, ktorý je pravým prostriedkom, ako dobyť víťazctvo, je potrebné vzdať úctivé poklony Božskej Osobnosti Náráyanovi, najvyspelejšej ľudskej bytosti Nara-náráyanovi Rišímu, bohyni učenosti matke Sarasvatí a jeho autorovi, Šrílovi Vyásadevovi.

 

spev 1, kap. 2, sloha 5

Plným právom sa ma pýtate, ó mudrci. Vaše otázky sú cenné, lebo sa týkajú Pána – Šrí Krišnu. Sú preto potrebné pre blaho sveta. Len otázky tohto druhu môžu dokonale uspokojiť vlastné ja.

 

spev 1, kap. 2, sloha 6

Vrcholná činnosť (dharma) pre celé ľudstvo je tá, ktorá vedie človeka k dosiahnutiu láskyplnej oddanej služby transcedentálnemu pánovi. Aby úplne uspokojila vlastné ja, musí byť táto oddaná služba bezpodmienečná a neprerušovaná.

 

spev 1, kap. 2, sloha 7

Vykonávaním oddanej služby pre osobnosť Šrí Krišnu získava človek okamžite bezpríčinné poznanie a odpútanie od sveta.

 

spev 1, kap. 2, sloha 8

Činnosti, ktoré človek vykonáva v súlade so svojim postavením, sú len zbytočnou prácou, pokiaľ v ňom nevzbudia náklonnosť k posolstvu Boha.

 

spev 1, kap. 2, sloha 9

Všetky predpísané činnosti sú zaiste určené ku konečnému oslobodeniu. Nikdy by sa nemali vykonávať pre hmotný zisk. Podľa mudrcov je neprípustné, aby ten, kto je zamestnaný v najvyššej službe, používal hmotne zisky k pestovaniu zmyslového pôžitku.

 

spev 1, kap. 2, sloha 10

Životné túhy ľudí nikdy nemajú smerovať k uspokojovaniu zmyslov. Človek má chcieť iba to, aby žil zdravo a udržoval svoje telo v poriadku, lebo určením jeho života je klásť otázky, ktoré sa tykajú Absolútnej Pravdy. Nič iné nemá byť cieľom jeho činnosti.

 

spev 1, kap. 2, sloha 11

Učený transcendentalisti, ktorí poznajú Absolútnu Pravdu, nazývajú túto neduálnu podstatu Brahman, Paramátmá alebo Bhagaván.

 

spev 1, kap. 2, sloha 12

Tuto Absolútnu Pravdu realizujú úprimne hľadajúci študenti či mudrci s tak vypestovaným poznaním a odpútanosťou, že preukazujú oddanú službu v súlade s tým, čo počuli z Vedánta-šruti.

 

spev 1, kap. 2, sloha 13

Ó najlepší z dvojzrodených, záver je teda taký, z najvyššou dokonalosťou, ktorú je možné dosiahnuť vykonávaním povinností, ktoré sú predpísané všetkým kastám a životným stavom, je potešiť Boha.

 

spev 1, kap. 2, sloha 14

Človek by preto mal s neodchyľujúcim sa sústredením neustále načúvať, ospevovať, spomínať a uctievať Boha, Bhagavána, ktorý je ochrancom oddaných.

 

spev 1, kap. 2, sloha 15

Inteligentný ľudia sa s mečom v ruke presekávajú zväzujúcim zauzlením reakcií prinášajúcej práce (karmy) tým, že spomínajú na Zvrchovaného Pána. Kto by teda nejavil záujem o Jeho posolstvo.

 

spev 1, kap. 2, sloha 16

Ó dvojzrodení mudrci, je skutočne veľkou službou slúžiť oddaným, ktorí sú úplne zbavení od všetkých necností. Taká služba prebúdza v človeku záľubu v naslúchaní posolstiev o Vásudevovi.

 

spev 1, kap. 2, sloha 17

Osobnosť Božstva Šrí Krišna, ktorý sídli ako Paramátmá v srdci každého a je dobrodincom pravduhovoriacich oddaných, zbavuje srdce oddaného, dychtiaceho po počutí Jeho posolstva túhy po hmotnom pôžitku. Ak sú posolstvá Pána správne vypočuté a prednesené, sú samé o sebe priaznivé.

 

spev 1, kap. 2, sloha 18

Pravidelnou návštevou prednášok z Bhágavatamu a službou čistým oddaným je všetko nepriaznivé v srdci takmer zničené. Láskyplná služba Bohu, Šrí Krišnovi, ktorý je ospevovaný transcendentálnymi piesňami, sa tak stane nezvratnou skutočnosťou.

 

spev 1, kap. 2, sloha 19

Ako náhle je v srdci nezvratne zakotvená láskyplná služba, prestanú na ňu pôsobiť kvality vášne a nevedomosti, ako sú chtíč, túžba a žiadostivosť. Oddaný sa tak dostáva do kvality dobra a je úplne šťastný.

 

spev 1, kap. 2, sloha 20

Človek, ktorý sa nachádza v kvalite rýdzeho dobra a jeho myseľ bola osvietená stykom s oddanou službou Bohu, obdrží pozitívne vedecké poznanie Osobnosti Božstva a teší sa oslobodeniu od celej hmotnej spoločnosti.

 

spev 1, kap. 2, sloha 21

Tak je uzol v srdci preťatý a všetky pochybnosti sa rozplynú. Keď poznáme vlastné ja ako vládcu, ukončí sa tým reťaz plodonosných činností.

 

spev 1, kap. 2, sloha 22

Všetci transcendentalisti už od nepamäti oddane slúžia Pánovi Krišnovi, Bohu, s veľkým potešením, lebo takáto oddaná služba oživuje vlastné ja.

 

spev 1, kap. 2, sloha 23

Šrí Krišna, transcendentálna Osobnosť Božstva, je nepriamo v styku s troma kvalitami hmotnej prírody – s vášňou, dobrom a nevedomosťou a len za účelom stvorenia, udržovania a zničenia hmotného sveta na Seba berie tri kvalitatívne podoby: Brahmy, Višnua a Šivy. Z týchto troch môžu všetky živé bytosti získať najvyšší prospech od Višnua, ktorý je podobou kvality dobra.

 

spev 1, kap. 2, sloha 24

Drevo je premenená pôda, kôra je však lepšia ako surová kôra. Oheň je ešte lepší, lebo prostredníctvom ohňa ide dosiahnuť vyššieho poznania (cez védske obete ). Podobne je vášeň (rajas ) lepšia ako nevedomosť (tamas ), ale dobro (sattva ) je lepšie, lebo cez dobro môžeme prísť k realizácii Absolútnej Pravdy.

 

spev 1, kap. 2, sloha 25

V predošlých dobách všetci veľkí mudrci slúžili Najvyššej Osobnosti Božstva Šrí Krišnovi, lebo On je nad troma kvalitami hmotnej prírody. Uctievali Ho, aby sa oslobodili z hmotných podmienok a dosiahli konečného prospechu. Každý kto tieto veľké autority nasleduje, je tiež hodný na vyslobodenie z hmotného sveta.

 

spev 1, kap. 2, sloha 26

Tí, ktorý vážne pracujú o oslobodenie, sú samozrejme nezávistliví a rešpektujú každého. Napriek tomu však odmietajú vyzývať strašné a hrozné podoby polobohov. Uctievajú iba všeblažené podoby Pána Višnua a podoby Jeho úplných častí.

 

spev 1, kap. 2, sloha 27

Tí, ktorý sú v kvalite vášne a nevedomosti, uctievajú predkov, iné živé bytosti a polobohov majúcich na starosť vesmírne riadenie. Týchto ľudí vedie potreba po hmotnom prospechu v podobe žien, bohatstva, moci a potomstva.

 

spev 1, kap. 2, sloha 28-29

Konečným námetom zjavených písiem je Šrí Krišna, Osobnosť Božstva. Účelom vykonania obetí je potešiť Ho a joga je prostriedkom ako Ho realizovať. On nakoniec udelí odmenu za všetky plodné činnosti. Je najvyšším poznaním a poznať Ho je cieľom všetkého prísneho odriekania. Náboženstvo (dharma )znamená z láskou Mu slúžiť. On je zmyslom života.

 

spev 1, kap. 2, sloha 30

Na začiatku hmotného stvorenia stvoril tento Vasudeva, Absolútna Osobnosť Božstva, Svoju osobnú vnútornú silu energie príčin a dôsledkov. Sám však zostal vo Svojom transcendentálnom postavení.

 

spev 1, kap. 2, sloha 31

Po stvorení hmotnej podstaty sa Pán (Vasudeva ) expanduje a vstupuje do nej. Aj keď sa nachádza v oblasti kvalít prírody a zdanlivo vypadá ako jedna zo stvorených bytostí, je vždy plne osvietený vo Svojom transcendentálnom postavení.

 

spev 1, kap. 2, sloha 32

Pán ako Nadduša prestupuje všetkým, rovnako ako drevo je prestupované ohňom. Preto sa zdá, že je mnoho druhov, hoci je absolútni a jediný.

 

spev 1, kap. 2, sloha 33

Nadduša vstupuje do tiel stvorených bytostí, ovplyvnených kvalitami hmotnej prírody, a spôsobuje, že si prostredníctvom jemnohmotnej mysli užíva účinky týchto kvalít.

 

spev 1, kap. 2, sloha 34

Takto Pán vesmíru udržuje všetky planéty obývané polobohmi, ľuďmi a nižšími zvieratami. Berie na Seba úlohu inkarnácií a venuje sa zábavám, ktorými pozýva tých, krotí sú v kvalite čistého dobra, aby sa k Nemu vrátili.

Tretia kapitola

spev 1, kap. 3, sloha 1

Súta povedal: Na počiatku stvorenia sa Pán najprv expandoval do vesmírnej podoby inkarnácii puruši a prejavil všetky zložky hmotného stvorenia. Prvé zo všetkého teda bolo stvorenie šestnástich prvkov hmotnej činnosti. Jeho účelom bolo stvoriť hmotný vesmír.

 

spev 1, kap. 3, sloha 2

Expanzia puruši líha do vody vesmíru a z jazera v pupku Jeho tela vyrastá stonka lotosu. Z lotosového kvetu na konci stonky sa potom rodí Brahma, hlavní strojca vesmíra.

 

spev 1, kap. 3, sloha 3

Všetky vesmírne planetárne systémy sú umiestnené na rozsiahlom tele puruši, ktorý však Sám nemá zo stvorenými hmotnými zložkami nič spoločného. Jeho telo má večnú, na výsosť duchovnú existenciu.

 

spev 1, kap. 3, sloha 4

Oddaní svojimi dokonalými očami vidí transcendentálnu podobu puruši, ktorý má tisíce nôh, stehien, rúk a tvári. Sú ozdobený tisícmi helmíc a trblietavými náušnicami, a sú tiež ozdobený girlandami.

 

spev 1, kap. 3, sloha 5

Táto podoba (druhé prejavenie puruši ) je zdroj a nezničiteľné semä početných a rôznych inkarnácii vo vesmíre. Z časti a dielov tejto podoby sú stvorené rôzne živé bytosti, ako polobohovia, ľudia a mnohé ďalšie stvorenia.

 

spev 1, kap. 3, sloha 6

Na počiatku boli ako prví stvorení štyria slobodní synovia Brahmy (Kumárovia ). Zaviazaný sľubom celibátu sa podrobili prísnej seba kázni za účelom realizovania Absolútnej Pravdy.

 

spev 1, kap. 3, sloha 7

Zvrchovaný užívateľ veľkých obetí sa zjavil vo Svojej podobe diviaka (druhá inkarnácia) a pre dobro Zeme vyzdvihol Zem z podsvetia vesmíru.

 

spev 1, kap. 3, sloha 8

Vo veku ríšiu na Seba vzal Zvrchovaný Pán Svoju tretiu splnomocnenú inkarnáciu v podobe Devaríšiho Nárady. Nárada, veľký svätec medzi polobohmi, zhromaždil radu védskych výkladov, ktoré sa zobrazujú oddanou službou a inšpirujú k činnostiam neprinášajúcim plody.

 

spev 1, kap. 3, sloha 9

V štvrtej inkarnácii sa Pán stal Narou a Náráyanom, synovia – dvojčatá manželky kráľa Dharmy. Sám sa tak podrobil ťažkému a príkladnému pokániu, aby ovládol svoje zmysly.

 

spev 1, kap. 3, sloha 10

Piata inkarnácia, Pána Šrí Kapila, je najprednejšia medzi dokonalými bytosťami. Vyložil bráhmanovi Ásuriovi znovu náuku o tvoriacich prvkov a metafyzike, pretože sa táto náuka časom stratila.

 

spev 1, kap. 3, sloha 11

Šiesta inkarnácia puruši bol synom mudrca Atriho. Narodil sa z lona Anasúyi, ktorá si vo svojich modlitbách priala inkarnáciu. Rozprával Alarkovi, Prahládovi a iným (Yaduovi, Haihayovi… )o transcedentalnosti.

 

spev 1, kap. 3, sloha 12

Siedmou inkarnáciou bol Yajňa, syn Prajápati Ruciho a jeho ženy Ákúti. Vládol v období výmeny Sváyambhuvy Manua za pomoci polobohov, akým bol i Jeho syn Yama.

 

spev 1, kap. 3, sloha 13

Ôsmou inkarnáciou bol kráľ Ríšabha, syn kála Nábhiho a jeho ženy Merudeví. V tejto inkarnácii Pán ukázal cestu dokonalosti. Nasledujú Ho tí, ktorí úplne ovládli svoje zmysly a ktorým preukazujú úctu príslušníci všetkých životných rádov.

 

spev 1, kap. 3, sloha 14

Ó bráhmani, v deviatej inkarnácii na Seba Pán po modlitbách múdrych vzal telo kráľa, ktorý zvelebil Zem tak, že plodila v hojnosti. Volal sa Príthu, a za Jeho vlády Zem nadobudla okúzľujúcu krásu.

 

spev 1, kap. 3, sloha 15

Keď v období po Cákšuša Manuovi nastala potopa a celý svet bol ponorený hlboko v jeho vodách, vzal na Seba Pán podobu ryby a zachránil Vaivasvatu Manua tím, že ho v lodi udržoval nad hladinou.

 

spev 1, kap. 3, sloha 16

V jedenástej inkarnácii na Seba Pán zobral podobu korytnačky, Jeho pancier slúžil ako čap pre horu Mandarácalu, s ktorou teisti a ateisti celého vesmíru točili ako s tyčou pri stĺkaní masla.

 

spev 1, kap. 3, sloha 17

V dvanástej inkarnácii sa Pán zjavil ako Dhanvantari. V trinástej okúzlil ateistov v zvodnej podobe prekrásnej ženy a polobohom dal napiť nektárového nápoja.

 

spev 1, kap. 3, sloha 18

V štrnástej inkarnácii sa Pán zjavil ako Nrísimha a roztrhal silné telo ateistu Hiranyakašipua Svojimi pazúrmi, ako keď tesár rozštiepi poleno.

 

spev 1, kap. 3, sloha 19

V pätnástej inkarnácii na Seba Pán vzal podobu trpaslíka – bráhmany (Vámany) a vydal sa do miesta, na ktorom Mahárája Bali vykonával obete. I keď v skutočnosti chcel získať späť kráľovstva troch planetárnych sústav, požiadal iba o tri kroky zeme.

 

spev 1, kap. 3, sloha 20

V šesnástej inkarnácii zničil Pán v podobe Bhrígupatiho dvadsať jedna krát triedu štátosprávcou (kšatriyov), na ktorých sa nahneval, pretože sa vzbúrili proti bráhmanom ( triede inteligentných).

 

spev 1, kap. 3, sloha 21

Potom sa ako sedemnásta inkarnácia Boha zjavil v lone Satyavatí prostredníctvom Parášary Muniho Šríla Vyásadeva, ktorý keď videl, že ľudstvo pochovalo inteligenciu, rozdelil Vedu do niekoľkých častí a odvetví.

 

spev 1, kap. 3, sloha 22

V osemnástej inkarnácii sa Pán zjavil ako kráľ Ráma. Chcel Svojim počínaním urobiť radosť polobohom, a preto prejavil nadľudské sily, ktorými si podrobil Indický oceán a zabil ateistického kráľa Rávanu na jeho druhom brehu.

 

spev 1, kap. 3, sloha 23

V devätnástej a dvadsiatej inkarnácii sa Pán zjavil ako Balaráma a Kríšna v rodine Vríšniovcov (v dynastii Yaduovcov), čím odstránil bremeno sveta.

 

spev 1, kap. 3, sloha 24

Ďalej sa Pán zjavil na začiatku Kali-yugy v provincii Gayá ako Buddha, syn Aňjany, a oklamal tých, ktorý závidia verným teistom.

 

spev 1, kap. 3, sloha 25

Potom sa na prelome dvoch yug Pán stvorenia narodí v inkarnácii Kalkiho ako syn Višnu Yaši. V tej dobe zpustnú vladári na Zemi do tej miery, že budú iba rabovať a kradnúť.

 

spev 1, kap. 3, sloha 26

Ó bráhmani, inkarnácia Pána je nevyčísliteľná ako riečky a potoky z nevyčerpateľných zdrojov vôd.

 

spev 1, kap. 3, sloha 27

Nevídaná moc ríšiov, Manuov, polobohov a potomkov Manua ktorý sú všetci buď úplnými časťami alebo časťami úplných častí Pána. To isté sa vzťahuje i na Prajápatiov.

 

spev 1, kap. 3, sloha 28

Všetky uvedené inkarnácie sú buď úplné časti alebo časti úplných častí Pána. Pán Šrí Kríšna je však prvotná Osobnosť Božstva. Inkarnácia sa zjavuje na tých planétach, kde bezbožní ľudia svojím chovaním spôsobujú nepokoje. Pán prichádza aby chránil zbožných.

 

spev 1, kap. 3, sloha 29

Každý, kto za úsvitu a pri zotmievaní s oddanosťou pozorne recituje príbehy o tajuplných zjavenia Pána, bude zbavení od všetky životných starostí.

 

spev 1, kap. 3, sloha 30

Podoba Pána stelesnená v tomto hmotnom svete (virát-rúpa) je obyčajnou predstavou, ktorá dáva začiatočníkom a nevzdelaným aspoň možnosť pochopiť, že Boh má podobu. Pán však v skutočnosti žiadnu hmotnú podobu nemá.

 

spev 1, kap. 3, sloha 31

Vietor nesie oblaky a prach, ale málo inteligentní ľudia vravia, že nebo je oblačné a vzduch prašný. Podobne prisudzujú svoje hmotné telesné predstavy duchovnému já.

 

spev 1, kap. 3, sloha 32

Nad týmto hrubým poňatím je ešte iné, jemnejšie poňatie podoby, ktoré je bez tvaru, je neviditeľné, nepočuteľné a neprejavené. Živá bytosť však má podobu, ktorá presahuje i túto jemnosť, lebo inak by sa nemohla opätovne rodiť a umierať.

 

spev 1, kap. 3, sloha 33

Keď človek vďaka sebarealizácii zistí, že hrubo-hmotné ani jemno-hmotné telo nemá nič spoločného s jeho čistým ja, je schopní vidieť sám seba a rovnako tak i Pána.

 

spev 1, kap. 3, sloha 34

Ako náhle iluzórna energia prestane pôsobiť a živá bytosť dostane milosť Pána plného poznania, je ihneď osvietená sebarealizáciou a prechádza tak do stavu svojej skutočnej slávy.

 

spev 1, kap. 3, sloha 35

Takto učenci popisujú rôzne zrodenia a činnosti nenarodeného a nečinného, ktorého nemožno poznať ani prostredníctvom učenosti védskeho písma. On je Pánom srdca.